Kontrollkomiteen for Euronext Securities Oslo

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem. Medlemmene velges av generalforsamlingen.

Kontrollkomiteen arbeider i henhold til instruks vedtatt av generalforsamlingen og godkjent av Finanstilsynet.

Medlemmer i kontrollkomiteen

  • Jan Henriksen, leder (2021)
  • Ida Espolin Johnson (2021)
  • Gunn Oland (2021)

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at Euronext Securities Oslo drives på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lover, forskrifter, vedtekter og retningslinjer. Kontrollkomiteen avgir hvert år rapport til generalforsamling.

Fra Verdipapirregisterloven – § 4-2. Kontrollkomité

Verdipapirregister skal ha kontrollkomité på minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at foretaket følger lover, forskrifter og konsesjonsvilkår, samt vedtekter og vedtak truffet av foretakets organer, og skal vurdere sikkerhetsmessige forhold ved virksomheten. Generalforsamlingen skal fastsette instruks for kontrollkomiteen. Instruksen skal godkjennes av Finanstilsynet. Kontrollkomiteen skal gi melding til generalforsamlingen og Finanstilsynet om sitt arbeid. Finanstilsynet kan gi nærmere forskrift om sammensetningen av og virksomheten til verdipapirregistrets kontrollkomité.