Investor Insight

Investor Insight gir en unik innsikt i investorrelatert adferd og viktige nøkkeltall gjennom strukturert markeds- og investordata med historiske tall fra 2007

Analysen under gir kun et utdrag fra et mer omfattende datagrunnlag som det er mulig å bestille for markedet, et spesifikt selskap eller sektor. Kriteriene for denne analysen er norske privatpersoner som har eller har hatt verdipapirer på Oslo Børs de siste 5 årene.

Denne informasjon er ikke til distribusjon uten godkjennelse av Euronext VPS


Per September 2020 har:

8 %

av Norges befolkning har investert på Oslo Børs

17 %

flere kvinner har investert på Oslo Børs de siste 12 månedene

23 %

av utbytte hittil i år har blitt utbetalt til kvinner


Privatinvestorer strømmer til Oslo Børs

Den siste perioden har det norske kapitalmarkedet opplevd høy volatilitet knyttet til den pågående COVID-19 pandemien. Til tross, og kanskje på grunn av, disse svingningene strømmer norske privatpersoner til Oslo Børs. Som en følge av dette har man de siste ni månedene hatt en 18% vekst i antall norske privatpersoner, som tilsvarer nesten 70.000 nye investorer. Gjennomsnittlig antall beholdninger for disse har siden desember 2019 tredoblet seg. Dette er den høyeste gjennomsnittlige beholdningen for denne typen investorer på 5 år. Dette skyldes trolig ulik handelsreaksjon av institusjonelle- og private investorer på markedsituasjonen samt alle nye privatinvestorer i markedet generelt.

Grafen under viser verdiutviklingen samt utvikling i antall norske privatpersoner på Oslo Børs siden januar 2015 til september 2020.

«Visste du at over 76.000 nye privatpersoner har investert på Oslo Børs de siste 12 månedene? Og at 66% av disse gjorde sin første investering i perioden mars – mai 2020?»


Data fra Euronext VPS brukes av flere mediehus og analyseselskap


Verdigapet mellom kvinner og menn har aldri vært større

Per september 2020 har privatpersoner hatt en verdireduksjon på -1% siden desember 2019. Det største fallet i verdi hittil i 2020 var fra februar til mars hvor reduksjonen tilsvarte litt over 14,5 milliarder kroner. Store deler av denne reduksjon har det siste halvåret hentet seg inn igjen, og man nærmer seg samme nivå som starten av året.

Historisk holder menn større andel av verdiene på Oslo Børs enn kvinner, og selv om antall kvinnelige investorer nå er rekordhøy, holder kvinner en mindre andel (21%) av verdien enn de har hatt før. Dette betyr at verdigapet mellom kvinner og menn er stadig voksende og per september 2020 holder menn over 63 milliarder mer av verdiene på Oslo Børs.

Per september 2020 holder kvinner 63 milliarder mindre av verdiene enn menn på Oslo Børs.

Menn

86,7
MRD

+6,2 % endring fra september 2019

Kvinner

23,3
MRD

+3,5 % endring fra i september 2019

«Visste du at de eneste privatinvestorene med verdireduksjon i tredje kvartal sammenlignet med forrige, var menn bosatt på Svalbard?»

Yngrebølgen treffer Oslo Børs

De yngre aldersgruppene på Oslo Børs har nesten doblet seg i antall de siste 12 månedene. Dette gjenspeiles også i gjennomsnittsalderen, hvor på de siste 5 årene man har opplevd en reduksjon i alder for norske privatpersoner med 4,2 og 4,4 år for henholdsvis kvinner og menn. Bare de siste 12 månedene utgjør denne endringen 3,4 og 2,9 år for kvinner og menn. Den største reduksjonen i gjennomsnittsalder (1,2 år) var i begynnelsen av COVID-19 krisen (mars 2020).

Selv om en høyere andel av verdiene holdes av de eldre aldersgruppene, kan man se at aldersgruppene 20-29 år og 30-39 år har opplevd størst økning i verdier sammenlignet med desember 2019. Disse yngre aldersgruppene har aldri holdt så mye verdier som de har gjort hittil i 2020 på over 5 år.

De siste 12 månedene har gjennomsnittsalderen på private investorer på Oslo Børs blitt redusert med over 3 år. Den har aldri vært så lav som nå.

For både kvinner og menn er det kun de yngre aldersgruppene som har opplevd verdiøkning i sine beholdninger i september, sammenlignet med desember 2019.

Gjennomsnittlig alder

50,4 år

Gjennomsnittlig alder

53,3 år


Kjenner du dine investorer og deres adferd?

STYRK DIN IR SATSNING

Skreddersy din egen rapport!


NEL ASA (NEL), den mest populære aksjen blant kvinner og menn

Det har vært mye aktivitet i investormassen til selskapene registrert på Oslo Børs den siste tiden. Totalt for alle verdipapirene er det over 50.000 privatpersoner som har valgt å selge seg ut, og litt over 70.000 som har valgt å kjøpe seg inn i noe de ikke hadde forrige måned (august). Totalt for begge kjønn er det selskapet NEL ASA som har tiltrukket seg flest privatpersoner i september 2020, hvor de nest populære aksjene er Norwegian Air Shuttle (NAS) og Mowi ASA (MOWI).

Gjennom september har NEL tilstrukket seg flere nye privatinvestorer enn det NAS og MOWI har tilsammen.

De siste ni månedene er det energisektoren som har opplevd størst verdireduksjon, dette tilsvarer nesten 7 milliarder kroner. På motsatt side er det sektoren informasjonsteknologi som har hatt størst verdiøkning, på nesten 2,5 milliard kroner.

Nesten halvparten av verdiene på Oslo Børs som holdes av privatpersoner er investorer som bor i Viken (24%) eller Oslo (21%). Disse investorene holder sine verdier 50/50 fordelt på ordinære VPS-konti og aksjesparekonti – hvilket også kan sies for hele den norske privatinvestormassen på Oslo Børs.

Beholdning blant menn

Energisektoren er den sektorene hvor størst andel (18%) av verdiene til menn er investert. Hvis man ser på de topp 5 selskapene menn har investert sine verdier i kan man se at litt over 25% av totalverdien er konsentrert rundt disse 5 selskapene, som antyder at menn har en diversifisert portefølje.

Totalt i september har de ulike selskapene på Oslo Børs opplevd å tiltrekke seg litt over 46.000 nye mannlige investorer som ikke eide det aktuelle papiret forrige måned. På den andre siden har nesten 62.000 mannlige privatpersoner valgt å selge seg ut av et selskap de hadde forrige måned.

Topp fem eierskap blant menn (verdier)

  • Equinor ASA
  • DNB ASA
  • Gjensidige forsikring
  • Veidekke ASA
  • Orkla ASA A-aksjer

Beholdning blant kvinner

Kvinner har litt over 20% av verdiene investert i den finansielle sektoren på Oslo Børs. Hvis man ser på de topp 5 selskapene hvor kvinner holder størst andel av verdiene sine ser man at kvinner har over 40% verdien i disse 5 selskapene. Dette antyder at kvinner har mye av verdiene sine konsentrert i enkelt papirer og ikke har diversifisert verdiene like mye som menn.

Totalt i september har de ulike selskapene på Oslo Børs opplevd å tiltrekke seg litt over 10.000 nye kvinnelige investorer i september som de ikke hadde i august, mens litt over 5.000 har valgt å selge seg ut av et selskap de hadde forrige måned.

Topp fem eierskap blant kvinner (verdier)

  • Equinor ASA
  • Orkla ASA a-aksjer
  • DNB ASA
  • Gjensidige forsikring
  • Telenor ASA

«Visste du at hittil i 2020 har det blitt utbetalt totalt 21% mindre utbytte enn samme periode i 2019, dette tilsvarer 700 millioner kroner mindre i 2020 utbetalt til privatpersoner»