Investor Insight

Investor Insight gir en unik innsikt i investorrelatert adferd og viktige nøkkeltall gjennom strukturert markeds- og investordata med historiske tall fra 2007

Analysen under gir kun et utdrag fra et mer omfattende datagrunnlag som det er mulig å bestille for markedet, et spesifikt selskap eller sektor. Kriteriene for denne analysen er norske privatpersoner som har eller har hatt verdipapirer på Oslo Børs de siste 5 årene.

Denne informasjon er ikke til distribusjon uten godkjennelse av Euronext VPS


Per mars 2021 har:

9.2%

av Norges befolkning har investert på Oslo Børs

7.2 %

flere kvinner har investert på Oslo Børs de siste 12 månedene

28.6 %

av utbytte hittil i år har blitt utbetalt til kvinner


Privatinvestorer strømmer til Oslo Børs

Det siste året har det norske kapitalmarkedet opplevd høy volatilitet knyttet til den pågående COVID-19 pandemien. Til tross, og kanskje på grunn av, disse svingningene strømmer norske privatpersoner til Oslo Børs. Som en følge av dette har man siden utgangen av 2019 til nå hatt en 31% vekst i antall norske privatpersoner, som tilsvarer nesten 120.000 nye investorer. Gjennomsnittlig antall beholdninger for disse investorene har i løpet av 2021 nesten doblet seg sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er den høyeste gjennomsnittlige beholdningen for denne typen investor på fem år. Dette skyldes trolig ulik handelsreaksjon av institusjonelle- og private investorer på markedsituasjonen samt alle nye privatinvestorer i markedet generelt.

Grafen under viser verdiutviklingen samt utvikling i antall norske privatpersoner på Oslo Børs siden januar 2015 til mars 2021.

«Visste du at over 33.000 nye privatpersoner har investert på Oslo Børs de siste 3 månedene?


Data fra Euronext VPS brukes av flere mediehus og analyseselskap


Verdigapet mellom kvinner og menn har aldri vært større

Per mars 2021 har privatpersoner hatt en verdiøkning på 12% siden desember 2020. Den største økningen i verdi var fra februar til mars 2021, hvor økningen tilsvarte nesten 10 milliarder kroner. Det norske kapitalmarkedet har innhentet seg etter en veldig turbulent periode i 2020, verdiene er nå på ett rekordhøyt nivå.

Historisk holder menn større andel av verdiene på Oslo Børs enn kvinner, og selv om antall kvinnelige investorer er rekordhøy, holder kvinner en mindre andel (20%) av verdien enn de har hatt før. Dette betyr at verdigapet mellom kvinner og menn fortsetter å vokse og per mars 2021 holder menn over 87 milliarder mer av verdiene på Oslo Børs. Dette er en økning av verdigapet siden desember 2020 på over 10 milliarder kroner.

Per mars 2021 holder kvinner 87 milliarder mindre av verdiene enn menn på Oslo Børs.

Menn

103,9
MRD

+18,4 % endring fra desember 2020

Kvinner

26,6
MRD

+11,9 % endring fra i desember 2020

«Visste du at de eneste privatinvestorene med verdireduksjon i mars sammenlignet med desember 2020 var kvinner på Svalbard?»

Yngrebølgen treffer Oslo Børs

De yngre aldersgruppene på Oslo Børs fortsetter å øke i antall også i så langt i 2021. Dette gjenspeiles også i gjennomsnittsalderen, hvor på de siste 5 årene man har opplevd en reduksjon i alder for norske privatpersoner med 6,1 og 5,3 år for henholdsvis kvinner og menn. Bare de siste 12 månedene utgjør denne endringen 3,4 og 2,2 år for kvinner og menn. Den største reduksjonen i gjennomsnittsalder (1,2 år) var i begynnelsen av COVID-19 krisen (mars 2020). Selv om en høyere andel av verdiene holdes av de eldre aldersgruppene, kan man se at aldersgruppene 20-29 år og 30-39 år har opplevd størst økning i verdier sammenlignet med desember 2020. Disse yngre aldersgruppene har aldri holdt så mye verdier som de har gjort hittil i 2021 på over 5 år.

De siste 12 månedene har gjennomsnittsalderen for private investorer på Oslo Børs blitt redusert med 3,4 og 2,2 år for henholdsvis kvinner og mennDen har aldri vært så lav som nå.

For både kvinner og menn opplevde alle aldersgruppene en verdiøkning i sine beholdninger i mars, sammenlignet med desember 2020.

Gjennomsnittlig alder

50,1 år

Gjennomsnittlig alder

52,9 år


Kjenner du dine investorer og deres adferd?

STYRK DIN IR SATSNING

Skreddersy din egen rapport!


REC SILICON (RECSI), den mest populære aksjen blant kvinner og menn

Det har vært mye aktivitet i investormassen til selskapene registrert på Oslo Børs det siste året. Totalt for alle verdipapirene er det over 85.000 privatpersoner som har valgt å selge seg ut, og over 130.000 som har valgt å kjøpe seg inn i noe de ikke hadde forrige måned (februar). Totalt for begge kjønn er det selskapet REC SILICON (RECSI) som har tiltrukket seg flest ny privatpersoner i mars 2021, hvor de nest populære aksjene er KAHOOT! ASA (KAHOT) og NEL ASA (NEL).

Totalt i 2021 har Rec Silicon vært den aksjen hvor flest privatpersoner har kjøpt.

Så langt i 2021 har alle sektorer opplevd en verdiøkning. Den sektoren som har opplevd størst verdiøkning på ca 80.5 milliarder kroner er energisektoren. Sektoren med lavest verdiøkning, på litt over 5 milliarder kroner, er sektoren utilities.

Nesten halvparten av verdiene på Oslo Børs som holdes av privatpersoner er investorer som bor i Viken (24%) eller Oslo (22%). Disse investorene holder sine verdier 50/50 fordelt på ordinære VPS-konti og aksjesparekonti – hvilket også kan sies for hele den norske privatinvestormassen på Oslo Børs.

Beholdning blant menn

Energisektoren er den sektorene hvor størst andel (19%) av verdiene til menn er investert. Hvis man ser på de topp 5 selskapene menn har investert sine verdier i kan man se at litt over 22% av totalverdien er konsentrert rundt disse 5 selskapene, som antyder at menn har en mer diversifisert portefølje.

Totalt i mars har de ulike selskapene på Oslo Børs opplevd å tiltrekke seg litt over 107.000 nye mannlige investorer som ikke eide det aktuelle papiret forrige måned. På den andre siden har litt over 75.000 mannlige privatpersoner valgt å selge seg ut av et selskaper de hadde forrige måned. Det selskapet som har opplevd å tiltrekke seg flest nye mannlige investorer, sammenlignet med måneden før, er REC SILICON ASA.

Topp fem eierskap blant menn (verdier)

  • Equinor ASA
  • DNB ASA
  • Norsk Hydro ASA
  • Gjensidige forsikring
  • Telenor ASA

Beholdning blant kvinner

Den finansielle sektoren er den sektorene hvor størst andel (22%) av verdiene til kvinner er investert. Hvis man ser på de topp 5 selskapene hvor kvinner holder størst andel av verdiene sine ser man at kvinner har over 37% verdien i disse 5 selskapene. Dette antyder at kvinner har mye av verdiene sine konsentrert i enkelt papirer og ikke har diversifisert verdiene like mye som menn.

Totalt i desember har de ulike selskapene på Oslo Børs opplevd å tiltrekke seg litt over 24.000 nye kvinnelige investorer som de ikke hadde i desember, mens litt over 10.000 har valgt å selge seg ut av et selskap de hadde forrige måned. Det selskapet som har opplevd å tiltrekke seg flest nye kvinnelige investorer, sammenlignet med måneden før, er Kahoot! ASA.

Topp fem eierskap blant kvinner (verdier)

  • Equinor ASA
  • DNB ASA
  • Orkla ASA a-aksjer
  • Gjensidige forsikring
  • SB 1 SR-bank

«Visste du at så langt i 2021 er det utbetalt totalt 33% mindre utbytte enn samme periode i 2020, dette tilsvarer 330 millioner kroner mindre i 2021 utbetalt til privatpersoner»