Endringer i VPS’ Regelverk

Euronext VPS hadde før sommeren to forslag til endringer i VPS’ Regelverk på høring.

Høringene gjaldt endringer for å legge til rette for håndtering av amerikansk kildeskatt og sikre etterlevelse av hvitvaskingsloven og internasjonale sanksjoner.

Kort oppsummert ble følgende foreslått:

  • Kontofører utsteder og kontofører investor for finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt må være registrert QI hos amerikanske skattemyndigheter
  • Kontofører investor som er QI godkjenner registrering av finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt på en VPS-konto. Kontofører investor må innhente skattedokumentasjon og samtykke til å videreformidle betalinger fra amerikansk kilde fra kontohaver
  • Det er spesielle regler for registrering av derivater underlagt amerikansk kildeskatt for å sikre etterlevelse av IRC s. 871(m)
  • Presisering av at det er kontofører og ikke Euronext VPS som er ansvarlig for å etterleve hvitvaskingsloven
  • Den som foretar overføring av fondsandeler skal innhente godkjenning fra forvaltningsselskapet før overføringen, og bistå forvaltningsselskapet med innhenting av kundeinformasjon
  • VPS skal løpende gjøre oppslag i internasjonale sanksjonslister og informere kontofører ved utslag. Kontofører skal iverksette nødvendige tiltak. Kontofører skal også informere Euronext VPS dersom kontofører blir kjent med at utsteder eller kontohaver kan være underlagt internasjonale sanksjoner

Euronext VPS har nå fastsatt endringene. Vi har gjort enkelte justeringer i forslagene på bakgrunn av høringsinnspill. Bestemmelsen om overføring av opplysninger til forvaltningsselskapet er nå tatt ut. Videre er kontoførers opplysningsplikt begrenset til tilfeller der de er blitt kjent med at utsteder eller kontohaver er underlagt internasjonale sanksjoner. Høringsinstansene har også etterspurt teknisk funksjonalitet for å redusere administrative kostnader som følge av endringene. For hvitvasking er det etterspurt funksjonalitet for å hindre overføring av fondsandeler til mottaker som ikke har et kundeforhold hos forvaltningsselskapet. For finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt er det etterspurt funksjonalitet for å håndtere betalinger fra kontofører investor til kontohaver. Vi arbeider med å utrede disse endringene, men kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om når de kan implementeres. Euronext VPS vil utvikle tekniske løsninger for å sikre at finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt bare kan overføres til godkjente VPS-konti ført av kontofører investor som er QI.

Kontofører utstedere må vurdere om deres utstedere er underlagt amerikansk kildeskatt og informere Euronext VPS. Euronext VPS vil informere kontofører investor om hvilke utstedere som er underlagt amerikansk kildeskatt, med en liste over kontohavere med slike beholdninger og nærmere informasjon om hvordan beholdningene må håndteres. Kontofører investor som ikke vil bli QI må sørge for at registrerte finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt overføres til en ny kontofører investor som er QI. Kontofører investor skal bekrefte overfor Euronext VPS at de vil bli QI eller at beholdningene vil bli overført til en kontofører som er QI. Euronext VPS kan levere et systemverktøy for å håndtere dokumentasjon og rapportering til amerikanske skattemyndigheter. Euronext VPS er selv registrert som QI og benytter dette verktøyet. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om systemverktøyet.

Vi vil gi mer informasjon om håndtering av QI-systemet og finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt på regionmøter denne høsten. Vi vil også utarbeide en skriftlig beskrivelse av prosessflyt for betalinger fra amerikansk kilde som vi vil distribuere til alle kunder.

Finanstilsynet vil på grunn av CSDR-søknaden godkjenne endringene før de kan tre i kraft. Vi har oversendt endringene til Finanstilsynet og avventer deres tilbakemelding. Vi ønsker at de nevnte endringene skal tre i kraft samtidig og ca. 1 desember 2021.

Endringer VPS’ Regelverk